Wie mag een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen aanvragen?

Dit hangt in de eerste plaats af van de nationaliteit en van de periode van verblijf in België.


Personen die de Belgische nationaliteit bezitten

Personen die de Belgische nationaliteit bezitten en om professionele redenen een veiligheidsmachtiging nodig hebben, kunnen via de veiligheidsofficier van hun administratie een aanvraag indienen bij de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO).

Het aanvragen van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen dient steeds verplicht te verlopen via de veiligheidsofficier van de organisatie. Individuen kunnen zich niet rechtstreeks richten tot de NVO voor het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen.

Alle aanvragen dienen verplicht in de databank "Habil" te worden ingevoerd (voor meer informatie hieromtrent, klik hier).

Indien de persoon in kwestie tijdens de laatste 10 jaar voor een periode van meer dan 6 maanden aaneensluitend in het buitenland heeft verbleven, is het mogelijk dat bijkomende documenten dienen ingevuld te worden

 

Personen die niet de Belgische nationaliteit bezitten

 

De Nationale Veiligheidsoverheid behandelt ook sommige aanvragen van niet-Belgen. De nationaliteit van de aanvrager, het toepassingsgebied van de veiligheidsmachtiging en de periode van zijn verblijf in België bepalen in hoeverre en via welke procedure de Nationale Veiligheidsoverheid de aanvragen kan behandelen.

Onderdanen van een EU- of NAVO-lidstaat kunnen een aanvraag indienen bij de Nationale Veiligheidsoverheid voor een veiligheidsmachtiging met toepassingsgebied EU of NAVO. De respectievelijke veiligheidsregels van de EU en NAVO bepalen dat, in hoofdregel, de lidstaat van de nationaliteit van betrokkene de veiligheidsmachtiging voor haar onderdanen aflevert. Uitzonderlijk en subsidiair hieraan kan België als ‘gastland’ de veiligheidsmachtiging afleveren. U kan hiervoor een email sturen naar nvoans.int@diplobel.fed.be .

Verder kunnen onderdanen van landen met wie België een algemeen veiligheidsakkoord heeft afgesloten een aanvraag indienen bij de Nationale Veiligheidsoverheid voor een veiligheidsmachtiging met ‘NATIONAAL’ toepassingsgebied (België). De implementatie van de samenwerkingsakkoorden bepaalt wie de veiligheidsmachtiging aflevert. Indien de persoon in kwestie sinds meer dan 5 jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag in België verblijft, dient de gewone procedure gevolgd te worden. De aanvraag moet dus via de veiligheidsofficier van de organisatie ingediend worden bij de Nationale Veiligheidsoverheid. De aanvraag moet verplicht worden ingevoerd in de applicatie Habil. Indien de persoon in kwestie sinds minder dan 5 jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag in België verblijft, dient een email gestuurd te worden naar nvoans.int@diplobel.fed.be. De Nationale Veiligheidsoverheid zal u vervolgens de formulieren van de Nationale Veiligheidsoverheid van het land van herkomst bezorgen, dewelke wij ingevuld zullen indienen bij het land van origine.

Aanvragen van onderdanen van andere landen worden geval per geval bekeken. U kan hiervoor een email sturen naar nvoans.int@diplobel.fed.be .