Een veiligheidsattest aanvragen

Bepaalde overheden met veiligheidsbevoegdheden kunnen beslissen om voorafgaandelijk aan de toegang tot gebouwen, lokalen of terreinen het bezit van een veiligheidsattest op te leggen. Een veiligheidsattest kan van toepassing zijn op bepaalde overheidsgebouwen of op speciale evenementen, zoals de vergaderingen van de Europese Staatshoofden en Regeringsleiders die in Brussel worden georganiseerd.

Individuen kunnen het veiligheidsattest nooit rechtstreeks aanvragen bij de Nationale Veiligheidsoverheid. De aanvragen verlopen steeds via de werkgever, in casu de bevoegde overheid die het veiligheidsattest oplegt.

Voor het bekomen van een veiligheidsattest moet de betrokken persoon een veiligheidsverificatie ondergaan.

Het veiligheidsattest is geldig voor de duur waarvoor het werd aangevraagd door de bevoegde overheid.

Momenteel wordt voor een veiligheidsattest geen retributie geïnd.

 

Waaruit bestaat een veiligheidsverificatie?

Via een onderzoek wordt vastgesteld of een persoon aan alle voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot bepaalde functies, gebouwen of evenementen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de politie en een inlichtingen- en veiligheidsdienst. Hierbij worden persoonlijke gegevens geconsulteerd in bestanden van de politie en van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 

​Beroepsprocedure

Hoe beroep aantekenen bij weigering of intrekking van een veiligheidsattest?

Een persoon die een veiligheidsattest aanvraagt of reeds bezit kan in drie gevallen beroep aantekenen:

  1. De toekenning van een veiligheidsattest wordt geweigerd
  2. De beslissing over de toekenning van een veiligheidsattest werd niet genomen binnen de wettelijk voorziene termijn
  3. Het veiligheidsattest wordt ingetrokken

Het instellen van beroep moet gebeuren binnen de 8 dagen na kennisgeving van de beslissing of het verstrijken van de wettelijke termijn via een aangetekend schrijven aan het beroepsorgaan:

Beroepsorgaan, Leuvenseweg 48/5, 1000 Brussel

Het beroepsorgaan neemt binnen de 15 dagen na ontvangst een beslissing. Hiertegen is geen verder beroep mogelijk. De eiser ontvangt de gemotiveerde beslissing per aangetekend schrijven.

Voor meer informatie, klik hier.