Een veiligheidsadvies aanvragen

Administratieve overheden kunnen de Nationale Veiligheidsoverheid vragen dat voorafgaandelijk aan de toegang tot bepaalde beroepen, gebouwen, lokalen of terreinen een veiligheidsverificatie wordt uitgevoerd. Dit is van toepassing wanneer misbruik bij de uitoefening van een functie of bij aanwezigheid in gevoelige zones de fundamentele belangen van de Belgische Staat kan schaden.

De administratieve overheden aangeduid in het KB van 08.05.2018 die voor de uitoefening van een bepaald beroep, functie, opdracht of mandaat, of de toegang tot bepaalde lokalen, gebouwen of terreinen, of het bezit van een bepaalde vergunning, licentie of toelating een veiligheidsadvies wenst op te leggen dient hiertoe bij de NVO een aanvraagdossier in te dienen. De administratieve overheden en de sectoren aangeduid in het KB van 08.05.2018 kunnen de handleiding voor het samenstellen van dit dossier bekomen via: verification@diplobel.fed.be.

Na goedkeuring door de Nationale Veiligheidsoverheid van het aanvraagdossier ondergaan de betrokken personen een veiligheidsverificatie met het oog op het verkrijgen van een veiligheidsadvies.

Individuen kunnen het veiligheidsadvies nooit rechtstreeks aanvragen bij de Nationale Veiligheidsoverheid. De aanvragen verlopen steeds via de veiligheidsofficier van de werkgever en de veiligheidsofficier van de administratieve overheid die het veiligheidsadvies oplegt.

De geldigheidsduur van het veiligheidsadvies wordt bepaald door de administratieve overheid.

Een retributie van 50 € is verschuldigd door de werkgever van de persoon die het onderwerp uitmaakt van de veiligheidsverificaties voor een veiligheidsadvies.

 

Waaruit bestaat een veiligheidsverificatie?

Via een onderzoek wordt vastgesteld of een persoon aan alle voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot bepaalde functies, gebouwen of evenementen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de politie en een inlichtingen- en veiligheidsdienst. Hierbij worden persoonlijke gegevens geconsulteerd in bestanden van de politie en van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hierbij worden persoonlijke gegevens geconsulteerd in bestanden van de politie en van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De gegevens die geconsulteerd kunnen worden, kan u terugvinden in het KB van 08.05.2018.

 

Beroepsprocedure

Een persoon die een negatief veiligheidsadvies krijgt of die zijn veiligheidsadvies niet binnen de door de wet voorziene termijn ontvangt kan hiertegen beroep aantekenen.

Het instellen van beroep moet gebeuren binnen de 8 dagen na kennisgeving van het veiligheidsadvies via een aangetekend schrijven aan het beroepsorgaan:

Beroepsorgaan, Leuvenseweg 48/5, 1000 Brussel

Het beroepsorgaan neemt binnen de 30 dagen na ontvangst een beslissing. Hiertegen is geen verder beroep mogelijk. De eiser ontvangt de gemotiveerde beslissing per aangetekend schrijven.

Voor meer informatie, klik hier.