Veiligheidsmachtigingen voor natuurlijke personen

Zodra een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen toegekend werd op het niveau van de onderneming, kunnen de medewerkers een aanvraag tot veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen indienen.

Aanvraagprocedures

Maak uw keuze tussen:

 1. Wie kan een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen aanvragen?
 2. Eerste aanvraag
 3. Aanvraag tot hernieuwen van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen
 4. Aanvraag tot wijzigen van het niveau of toepassingsgebied van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen
 5. Aanvraag tot behouden van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen bij wijziging van werkgever

 

Wijzigingen melden in burgerlijke staat of andere administratieve wijzigingen

Wijzigingen in burgerlijke staat of persoonlijke situatie moeten steeds gemeld worden aan de Nationale Veiligheidsoverheid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1. Wijzigingen waarbij een partner moet worden toegevoegd

Wanneer de houder van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen trouwt, officieel gaat samenwonen of een duurzame relatie met een partner heeft moet zijn/haar veiligheidsmachtiging opnieuw worden goedgekeurd. Via de veiligheidsofficier van het bedrijf of de administratie dient een nieuwe veiligheidsmachtiging aangevraagd te worden.

In het zeldzame geval dat het over een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’ gaat, moet voor elke wijziging waarbij een nieuwe meerderjarige persoon officieel op hetzelfde adres woont een nieuwe veiligheidsmachtiging worden  aangevraagd.

2. Wijzigingen waarbij een partner moet worden weggenomen of administratieve wijzigingen

Wanneer de houder van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen uit de echt scheidt, niet langer wettelijk samenwoont, niet langer een duurzame relatie met een partner heeft of wanneer hij/zij van adres wijzigt, moet deze wijziging gemeld worden aan de Nationale Veiligheidsoverheid. De veiligheidsofficier van uw bedrijf moet hiervoor een email sturen naar  Habil@diplobel.fed.be. In dit geval moet er geen nieuwe veiligheidsmachtiging worden aangevraagd omdat er geen bijkomende personen als onderdeel van het onderzoek moeten worden doorgelicht.

 

Kostprijs voor een veiligheidsmachtiging voor individuen

De kostprijs van een individuele veiligheidsmachtiging wordt bepaald door het niveau en werd wettelijk als volgt vastgelegd:

 • Vertrouwelijk: 150 €
 • Geheim: 175 €
 • Zeer geheim: 200 €

Wanneer u uw aanvraag voor een individuele veiligheidsmachtiging invoert in Habil ontvangt u automatisch een factuur. U dient de betaling te doen vooraleer u uw aanvraag verstuurt. De betaling gebeurt elektronisch volgens de bijgevoegde instructies. Meer informatie vindt u in de handleiding van Habil

 

Duurtijd van de beslissing over de toekenning van een veiligheidsmachtiging voor individuen

De termijn waarbinnen u van de Nationale Veiligheidsoverheid een beslissing kan verwachten, hangt in de eerste plaats af van het gevraagde niveau van de machtiging. De termijnen werden wettelijk als volgt vastgelegd:

 • Vertrouwelijk: 5 maanden
 • Geheim: 6 maanden
 • Zeer geheim: 9 maanden

Deze termijnen gelden vanaf de datum van ontvangst van de volledig ingevulde aanvragen door de Nationale Veiligheidsoverheid.

Indien de inlichtingen- en veiligheidsdienst tijdens het veiligheidsonderzoek inlichtingen moet inwinnen in het buitenland, kunnen de termijnen ten hoogste met drie maanden worden verlengd.

Het platform "Habil"

"Habil" is een databank waarin de Nationale Veiligheidsoverheid alle aanvragen voor individuele veiligheidsmachtigingen beheert. Via Habil kunt de basisvragenlijst voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging voor individuen opgeladen worden en desgevallend de factuur betaald worden. Habil moet ook gebruikt worden voor het melden van administratieve wijzigingen in dossiers van personen met een veiligheidsmachtiging.

Om "Habil" zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken heeft de Nationale Veiligheidsoverheid een handleiding ontwikkeld voor de applicatie. Het is ten zeerste aangeraden om de handleiding grondig te lezen alvorens een aanvraag in te voeren in Habil.

Wat te doen als een Habil-account vervallen is?

Wanneer een account vervallen is en er nog onafgewerkte aanvragen zijn, moet de Nationale Veiligheidsoverheid gevraagd worden om de account te reactiveren. Dit kan via een eenvoudige email aan Habil@diplobel.fed.be . De reactivering van een account wordt steeds onderzocht en zal dus niet automatisch worden toegekend.

Beroepsprocedure

Een persoon die een veiligheidsmachtiging aanvraagt of reeds bezit kan in drie gevallen beroep aantekenen:

 • De toekenning van een veiligheidsmachtiging wordt geweigerd
 • De beslissing over de toekenning van een veiligheidsmachtiging werd niet genomen binnen de wettelijk voorziene termijn
 • De veiligheidsmachtiging wordt ingetrokken

Het instellen van beroep moet gebeuren binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing of het verstrijken van de wettelijke termijn via een aangetekend schrijven aan het beroepsorgaan:

Beroepsorgaan, Leuvenseweg 48/5, 1000 Brussel

Het beroepsorgaan neemt binnen de 60 dagen na ontvangst een beslissing. Hiertegen is geen verder beroep mogelijk. De eiser ontvangt de gemotiveerde beslissing per aangetekend schrijven.

Voor meer informatie over het beroepsorgaan, klik hier.