Internationale bevoegdheden

De Nationale Veiligheidsoverheid kijkt er op toe dat nationale geclassificeerde informatie in het buitenland afdoende wordt beschermd bij uitwisseling. Dit geldt tevens voor geclassificeerde informatie van internationale organisaties waarvan België lid is.

Bij gevolg, om geclassificeerde informatie te kunnen uitwisselen, moeten er veiligheidsakkoorden in werking zijn die de uitvoeringsregels en beschermingsmaatregelen bepalen. Via deze akkoorden kunnen bedrijven en administraties intekenen op geclassificeerde contracten. Deze akkoorden versterken ook de samenwerking tussen nationale veiligheidsoverheden, wat onder meer belangrijk is in het kader van veiligheidsonderzoeken.

Daarnaast vertegenwoordigt de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) België in veiligheidscomités van internationale organisaties.

Op deze wijze draagt ons land bij aan de uitbouw van internationale standaarden over informatieveiligheid.

 

Samenwerking met andere landen 

De NVO staat in voor de onderhandeling en implementatie van algemene veiligheidsakkoorden die de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie met andere landen mogelijk maken. Deze akkoorden laten ook bedrijven met een in België geldige veiligheidsmachtiging toe om in te tekenen op geclassificeerde contracten in andere landen.

Veiligheidsakkoorden zijn verdragen tussen twee Staten die de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie in gevoelige sectoren regelen.

Tot dusver heeft België algemene veiligheidsakkoorden gesloten met:

  • Cyprus
  • Duitsland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Hongarije
  • Luxemburg
  • Spanje
  • Verenigde Staten
  • Zweden
  • Zwitserland

De onderhandeling en ratificatie van algemene veiligheidsakkoorden met Estland, Letland, Frankrijk (herziening), Italië, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk zijn lopende.

De Nationale Veiligheidsoverheid blijft nieuwe onderhandelingen met partnerlanden opstarten zolang er economische belangen en samenwerkingsbehoeften op het vlak van veiligheid zijn.

 

Samenwerking in het kader van internationale organisaties

Verschillende internationale organisaties waarvan België lid is, wisselen geclassificeerde informatie uit. Dit geldt onder andere voor de Europese Unie (EU), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en het  Europees Ruimteagentschap (ESA).

Elk van deze organisaties heeft een regelgevend kader uitgewerkt om de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie te garanderen. De praktische uitvoeringsregels worden opgesteld door veiligheidscomités waarin vertegenwoordigers van de lidstaten zetelen.

Daarnaast bestaan er voor bepaalde programma’s ook accreditatieraden die erop toezien dat communicatie- en informatiesystemen die geclassificeerde informatie verwerken voldoen aan de geldende veiligheidsstandaarden. Al deze veiligheidsregels zijn zowel van toepassing op overheden als op de private sector, bijvoorbeeld in het kader van geclassificeerde contracten.

De Nationale Veiligheidsoverheid vertegenwoordigt België in deze veiligheidscomités en accreditatieraden. Zo draagt België bij aan de uitbouw van internationale standaarden over informatieveiligheid.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van internationale organisaties waarvan België lid is en die geclassificeerde informatie uitwisselen, alsook van de geldende veiligheidsregels met betrekking tot de bescherming van geclassificeerde informatie:

 

Raad van de Europese Unie EU Raadsbesluit van 23 september 2013 over de veiligheidsregels voor de bescherming van geclassificeerde informatie
Europese Commissie

BESLUIT (EU, Euratom) 2015/444 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie

BESLUIT (EU, Euratom) 2015/443 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 2015 betreffende veiligheid binnen de Commissie, 17.3.2015 L 72/41

Europese Dienst voor Extern Optreden Besluit van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid  van 15 juni 2011 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de Europese dienst voor Extern Optreden 2011/C 304/05, 15.10.2011 C 304/7
Europese Agentschappen

Naast de voornoemde EU instellingen zijn er nog tal van EU agentschappen die volgens hun respectieve oprichtingsacte geclassificeerde informatie kunnen generen (ontvangen/behandelen/versturen) en deze uitwisselen met Belgische overheidsdiensten. Het betreft de volgende entiteiten:

LISA; FRONTEX; ENISA; EASO; EMCDDA; CEPOL; EASA; CEDEFOP; EDA; GSA; EIOPA; ESMA; EUISS; SatCen; EUROPOL en EUROJUST

Intergouvernementeel akkoord tussen de lidstaten van de EU 03 september 2015 wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie, gedaan te Brussel op 25 mei 2011
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

17 FEBRUARI 2002. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Brussel op 6 maart 1997 (1)

C-M(2OO2)49 Security within the North Atlantic Treaty Organisation

Europees Ruimtevaartagentschap

2 FEBRUARI 2004. – Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimte-agentschap en het Europees Ruimte-agentschap betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie, gedaan te Parijs op 19 augustus 2002.

Security Regulations of the European Space Agency of 01 January 2012

Eurocorps

19 JUNI 2008. – Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 20074, bl. 15822.

SECURITY REGULATIONS REGARDING THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION WITHIN THE EUROPEAN CORPS (EC)

Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR)

1 MEI 2006. - Wet van 1 mei 2006 houdende instemming met het OCCAR-Veiligheidsakkoord tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004 OCCAR.

European Air Transport Command (EATC)

In onderhandeling

 

Beveiligde satellietnavigatie

Een belangrijk strategisch programma is de ontwikkeling van een Europees satellietnavigatiesysteem dat de naam Galileo kreeg. Binnen Galileo werd ook een beveiligd navigatiesysteem voorzien dat enkel toegankelijk is voor overheidsdiensten: Public Regulated Service (PRS). Deze navigatiedienst gebruikt geëncrypteerde signalen zodat kritieke transporten, kritieke infrastructuur en nooddiensten beter beheerd kunnen worden. Het zal ook bijdragen tot betere wetshandhaving, crisisbeheer en grenscontroles.

De Nationale Veiligheidsoverheid is toezichthouder voor het gebruik en de toegang tot PRS op het volledige Belgische grondgebied.