Contracten, bezoeken, transporten

Om de inhoud van geclassificeerde contracten te beschermen, moeten aannemers betrokken bij de onderhandeling of uitvoering ervan bepaalde regels in acht nemen. Deze staan steeds nauwkeurig beschreven in het geclassificeerde contract.

Vooraleer aannemers kunnen deelnemen aan een geclassificeerd contract moeten zij beschikken over:

Alle veiligheidsvoorwaarden gelden ook voor eventuele onderaannemers. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om ervoor te zorgen dat zijn onderaannemers de geldende veiligheidsregels respecteren.

Alle aannemers en onderaannemers moeten bij beëindiging van het contract de geclassificeerde informatie teruggeven aan de opdrachtgever.

 

De geldende veiligheidsregels voor mijn geclassificeerd contract

De veiligheidsregels van een geclassificeerd contract zijn in principe als volgt bepaald:

  • Het classificatieniveau staat beschreven in de classificatiegids (Security Classification Guide – SCG)
  • De minimale veiligheidsvereisten waaraan aannemers en onderaannemers moeten voldoen staan beschreven in de veiligheidsbriefing (Security Aspects Letter – SLA)
  • Bij grote contracten kunnen bijkomende veiligheidsregels gelden voor het beheer van programma’s of projecten. Deze staan beschreven in de Programma of Project veiligheidsinstructies (Programme/Project Security Instructions – PSI)

​​​​

Bezoeken in het kader van geclassificeerde contracten

Wanneer een opdrachtgever, een aannemer of een onderaannemer in het kader van een geclassificeerd contract elkaars gebouwen moeten bezoeken en hierbij toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie, moet bezoekrecht worden aangevraagd aan de Nationale Veiligheidsoverheid.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn voor bezoekrecht:

  • Het bezoek houdt verband met een geclassificeerd contract
  • Bezoekers bezitten een veiligheidsmachtiging van het vereiste niveau en toepassingsgebied
  • Bezoekers hebben een noodzaak tot kennisname

Het verzoek moet ten minste één week voor de bezoekdatum worden aangevraagd. Dit gebeurt door het Bezoekaanvraagformulier te mailen naar nvo-ans@diplobel.fed.be. Het bezoekrecht wordt aangevraagd voor de duur van het bezoek. Als er regelmatig bezoeken plaatsvinden kan een bezoekrecht voor een maximale periode van één jaar worden aangevraagd.

 

Transport naar het buitenland in het kader van geclassificeerde contracten

Wanneer een Belgisch bedrijf geclassificeerde goederen of materialen moet vervoeren naar het buitenland, moet de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) hiervoor een transportplan goedkeuren. Hierbij gaat de Nationale Veiligheidsoverheid na of het betrokken bedrijf en de betrokken werknemers over de juiste veiligheidsmachtigingen beschikken en of de veiligheid van het transport voldoende gegarandeerd is. De Nationale Veiligheidsoverheid informeert tevens haar collega Nationale Veiligheidsoverheid in het land van bestemming.

Het bedrijf vult het formulier transportplan in en stuurt dit ten minste één week voor de transportdatum via email naar nvo-ans@diplobel.fed.be. Sommige opdrachtgevers gebruiken eigen formulieren voor het aanvragen van transportplannen. Indien dit het geval is, staat dit beschreven in de veiligheidsinstructies van uw contract.