Veiligheidsmachtigingen

De Nationale Veiligheidsoverheid levert onder bepaalde voorwaarden (zie Wet 11.12.1998) veiligheidsmachtigingen af om de toegang tot geclassificeerde informatie te regelen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de publieke en de private sector wat certificaten en bijhorende aanvraagprocedures betreft. Voor meer informatie hieromtrent zie: private ondernemingen, publieke administraties of internationale organisaties.

 

Veiligheidsmachtigingen voor rechtspersonen en veiligheidsmachtigingen voor natuurlijke personen 

Wat is het verschil tussen een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen en een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen?

Veiligheidsmachtigingen worden steevast eerst toegekend op niveau van de rechtspersoon. Dat is wat genoemd wordt een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen. Pas daarna kunnen medewerkers, of natuurlijke personen, een aanvraag voor een individuele veiligheidsmachtiging indienen. Dat is wat genoemd wordt een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen.

De aanvragen van natuurlijke personen moeten dus steeds gelinkt worden aan een bedrijf of administratie die van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) op voorhand de toestemming kreeg om geclassificeerde informatie te behandelen.

Concreet wil dit zeggen dat:

Van zodra dit gebeurd is kunnen medewerkers een aanvraag voor een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen indienen via de veiligheidsofficier van hun organisatie.

 

Het niveau en toepassingsgebied van een veiligheidsmachtiging bepalen

Bij de aanvraag van een veiligheidsmachtiging dient het gewenste niveau en toepassingsgebied aangeduid te worden. Er kan slechts één niveau opgegeven worden, maar afhankelijk van de professionele noden kunnen er wel meerdere toepassingsgebieden gevraagd worden. Let wel dat er steeds een noodzaak tot kennisname aangetoond moet kunnen worden.

Het niveau en het toepassingsgebied van de veiligheidsmachtiging wordt bepaald door de bevoegde administratie (Belgisch of internationaal). Deze informatie is beschikbaar via de opdrachtgever. Deze informatie is normaal gezien terug te vinden in het contract, de offerte of de aanbesteding tussen de opdrachtgever of werkgever en het bedrijf of de werknemer. Onderaannemers kunnen deze informatie verkrijgen via hun aannemer.

Voor toegang tot geclassificeerde informatie moeten het bedrijf of de organisatie, de aangestelde veiligheidsofficier(en), en de bestuurders of directie een veiligheidsmachtiging bezitten van tenminste hetzelfde niveau als het hoogste classificatieniveau van de te behandelen informatie.

Een bedrijf dat bijvoorbeeld wil meedingen naar een contract met classificatiegraad ‘geheim’ en een contract met classificatiegraad ‘vertrouwelijk’ moet dus ten minste over een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘geheim’ beschikken. Dit geldt ook voor de aangestelde veiligheidsofficier(en) en bestuurders. Veiligheidsmachtigingen van  individuele medewerkers daarentegen kunnen zich beperken tot het niveau ‘vertrouwelijk’ als hun noodzaak tot kennisname niet verder reikt dan het contract met classificatiegraad ‘vertrouwelijk’.

In principe kunnen bedrijven maximaal een firmaveiligheidsmachtiging van het niveau ‘geheim’ aanvragen, hoewel hun werknemers in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld voor NAVO contracten) een machtiging van het niveau ‘zeer geheim’ kunnen verzoeken. Voor administraties kan in uitzonderlijke gevallen het niveau ‘zeer geheim’ vereist zijn.

Naast het niveau speelt ook het toepassingsgebied van de veiligheidsmachtiging een rol. In België kan men een machtiging aanvragen voor drie verschillende toepassingsgebieden:

  • NATIONAAL (België)
  • NAVO (NATO)
  • EU

Een bedrijf dat bijvoorbeeld wil deelnemen aan een geclassificeerde aanbesteding van de NAVO, zal een veiligheidsmachtiging ‘NAVO’ nodig hebben.

Hieronder vindt u een tabel met de verschillende niveau’s en toepassingsgebieden van veiligheidsmachtigingen:

NATIONAAL (België) ZEER GEHEIM/TRES SECRET

GEHEIM/SECRET

VERTROUWELIJK/CONFIDENTIEL

NATO

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET NATO CONFIDENTIAL
EU

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

 

Noodzaak tot kennisname aantonen

Wie een veiligheidsmachtiging aanvraagt voor een bedrijf, administratie, of een individuele medewerker moet hier steeds de professionele noodzaak van kunnen bewijzen.

Bedrijven moeten bij elke aanvraag een officieel document van hun opdrachtgever voegen waarbij de opdrachtgever identificeerbaar is en waarbij het vereiste classificatieniveau duidelijk vermeld staat. Het document kan de vorm aannemen van een openbare aanbesteding, een contract (voorstel), een contractclausule of een gemotiveerde brief van de overheid of opdrachtgever die de veiligheidsmachtiging oplegt. Onderaannemers dienen dit document te verkrijgen via hun aannemer of opdrachtgever.

Publieke administraties dienen de noodzaak tot kennisname te motiveren in een brief ondertekend door de bevoegde minister of, in het geval van internationale organisaties, de directeur.

De veiligheidsofficier motiveert de noodzaak tot kennisname van medewerkers.

 

Waaruit bestaat het veiligheidsonderzoek?

Via een grondig onderzoek wordt vastgesteld of een bedrijf of een persoon aan alle voorwaarden voldoet om geclassificeerde informatie te behandelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Hierbij wordt nagegaan of volgende garanties worden geboden:

  • Geheimhouding bij het verwerken van informatie
  • Integriteit bij het uitvoeren van opdrachten
  • Loyaliteit ten aanzien van de eigen organisatie, alsook de principes van de Belgische rechtsstaat

Deze garanties zijn naast bedrijven en personen ook van toepassing op fysieke veiligheid en informatieveiligheid. Voor bedrijven wordt daarom ook nagegaan of er voldoende garanties zijn omtrent de gebruikte middelen en methoden om geclassificeerde informatie te beschermen. Daarnaast voert de FOD Economie ook een economische analyse uit van het bedrijf.